gb-antennes-logo

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij GB Antennes. Mocht u deze Algemene Voorwaarden willen hebben dan sturen wij u een exemplaar toe.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets bestelt!

Algemene voorwaarden GB Antennes gevestigd te Brielle
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24185343

Algemeen.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en tot het verlenen van diensten.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop) voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing,tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Aanbiedingen.
2.1 Al onze aanbiedingen in onze catalogi,prijslijsten,advertenties,website,webshop,winkel e.d. zijn vrijblijvend.
2.2 Opgegeven prijzen voor montage en/of reparatie zijn gebaseerd op de situatie van de betreffende werkzaamheden zonder oponthoud, onder normale omstandigheden en binnen onze werktijden kunnen worden verricht.
2.3 Tenzij anders aangeven zijn alle prijzen inclusief 21% BTW.
2.4 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
2.5 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhoging in alle redelijkheid door te berekenen.
2.6 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaald is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten,belastingen en/of de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta,waarin wij de goederen hebben gekocht.
2.7 Alle overeenkomsten worden door ons aangedaan onder de opschortende voorwaarden dat uit de door ons in te winnen informatie blijkt dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is. Indien niet binnen 14dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door ons schriftelijk aan de opdrachtgever wordt medegedeeld,dat de overeenkomst komt te vervallen, wordt deze definitief.

Levering.
3.1 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen af magazijn Brielle. De goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Een transportverzekering is tegen de geldende kosten leverbaar door GB Antennes en zal aan de klant worden doorberekend op de factuur.
3.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
3.3 Indien wij door toedoen van opdrachtgever of van een derde partij waar wij de opgedragen werkzaamheden moeten verrichten,niet in staat zijn gesteld de overeengekomen levertijd te halen, zijn wij niet aansprakelijk voor de overschrijding van de levertijd en dient de opdrachtgever eventuele schade te vergoeden.

Overmacht.
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elk van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al is begrepen in het vermelde inlid1,oorlog,oorlogsgevaar,burgeroorlog,oproer,werkstaking,inbeslagneming,transportmoeilijk-heden,brand,bliksem,storm,extreme weersinvloeden en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in elke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art.78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling.
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen betaalrekening en zonder enige aftrek of verrekening.
5.2 Wij zijn te allen tijd gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
5.3 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling is vereist, recht op vergoeding van de rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.
5.4 Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.5 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van 100 Euro, exclusief de geldende BTW. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

Eigendomsvoorbehoud.
6.1 Na aflevering blijven de geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichting, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.
6.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor als dan om zijn volledige medewerking te verlenen,teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem of haar terug te halen.
6.3 Op grond van ons eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen zullen wij crediteren tegen een door ons in redelijkheid vast te stellen bedrag. De kosten van het terugnemen van onze goederen wordt op het te crediteren bedrag in mindering gebracht.

Garantie.
7.1 Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen; Antennes/Zenders/HF Amplifiers/Tuners ,voor een periode van 24maanden, producten van derde waar een garantie termijn op zit van minder dan de 24 maanden nemen wij de( fabriek of leveranciers) garantie over voor de daarvoor afgeven garantie termijn. Antennemasten vallen hier niet onder.
7.1-2 Op onze service en montagediensten, mits de opdrachtgever aantoont, dat de ondeugdelijkheid uitsluitend of overwegend is toe te schrijven aan bij af - of oplevering van niet waarneembare gebreken ( van het te monteren product aan muren/daken/schoorstenen e.d) gebrekkige afwerking, dan wel bewerking of slecht materiaal.Antennemasten vallen hier niet onder.
7.2 Garantie is niet overdraagbaar aan derden van,Antennes/amplifiers/zenders/tuners enz.
7.3 De garantie bestaat daarin, dat wij de gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen,dan wel zo nodig voor vervanging van het geleverd zorg dragen.
7.4 Het nakomen van de garantieverplichting door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofd ook,wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Bij een beroep op garantie dient het apparaat ( antenne / zender/hf amplifiers/tuners ) deugdelijk verpakt aan onze technische dienst ( Voorstraat 47 ,3231 BE Brielle) te worden gezonden. De verzendkosten heen en weer zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.6 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval: Er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd. Het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden. Het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt. Er is sprake van overmacht.

Aansprakelijkheid.
8.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreke in of aan verkochte goederen of verrichte diensten, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel,dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
8.4 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
8.5 In geval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor ontstane schade.

Reclames.
9.1 Reclames dienen te geschieden binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van de werkzaamheden, dan wel binnen eenzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
9.2 Reclames dienen te geschieden bij aangetekend schrijven met overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product,tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bewarend is.
9.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden, dan wel door ons geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt het recht op reclame.
9.4 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen c.q. de werkzaamheden alsnog uit te voeren,zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
9.5 Wenst de klant gebrekkige producten te retourneren, dan geschied dat met voorgaande schriftelijke toestemming van GB Antennes en op een wijze zoals door GB Antennes is aangeven.
9.6 Producten die voor een garantie bepaling naar ons worden toegezonden zijn verzendkosten aan verbonden die door de klant zelf betaald moeten worden.
9.7 Na verloop van de garantietermijn is GB Antennes gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten in rekening te brengen.

Herroepingsrecht.
9.8 Conform de wetgeving “Verkoop op afstand”heeft de consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de consument of degene die namens de consument goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan. GB Antennes brengt geen kosten in rekening anders dan retour zenden. Wel dient het product ongebruikt en in originele verpakking retour gezonden worden. GB Antennes is verplicht het door de consument betaalde bedrag minus de verzendkosten binnen 30 dagen terug te storten op de rekening van de consument. Herroepingrecht geldt niet voor producten waarvan er van te voren is aangegeven dat het een speciaal order betreft;(product van Antennes-Masten-onderdelen), dit valt onder de uitsluiting “maatwerk”.
U kunt een formulier als pdf file aanvragen bij GB Antennes voor ontbinding van uw aankoop.

Annulering.
9.9 Bij annulering van de overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen,alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 15%.

Opschorting en ontbinding.
10.0 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
10.1 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Consignatie.
10.2 Indien goederen in consignatie worden gegeven/geleverd is de opdrachtgever verplicht deze als een goed huisvader te behandelen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die wij lijden indien de consignatiegoederen niet in de oorspronkelijke staat worden teruggegeven of indien deze goederen in het geheel niet meer kunnen worden teruggegeven.
10.3 het recht van teruggave van de in consignatie geleverde goederen vervalt indien de goederen niet binnen de op de factuur gestelde termijn in ons bezit zijn.

Geschillen.
10.4 De rechter in de vestigingsplaats van GB Antennes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft GB Antennes het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht.
10.5 Op elke overeenkomst tussen GB Antennes en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weense koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
10.6 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij dit als gevolg van de wet niet meer mogelijk is.

Overige.
Copyright en inhoud teksten,lay-out, afbeeldingen,scripts, producten en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën,aanpassingen,vertalingen,bewerkingen wijzigingen van het geheel of een gedeelte van deze site, in welke vorm dan ook.
GB Antennes probeert deze website /webwinkel zo actueel mogelijk te houden ,en is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen.
De weergeven teksten,gegevens en tarieven worden meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons /derde en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.
Het is de gebruiker van de website/ webwinkel van GB Antennes toegestaan, met voorafgaande schriftelijke toestemming van GB Antennes een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Retourneren van goederen.
GB Antennes Voorstraat 47 3231 BE Brielle email:gbinfo@planet.nl of tel: +31 (0) 181-410523 of fax +31 (0) 181-416170 van Maandag t/m Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Identiteit van de ondernemer.
GB Antennes webwinkel : handelend onder de naam/namen: GB Antennes/ Acom-amplifiers / palstartuners / alpha-amplifiers /hfquads / hfamplifiers.
Vestigings & bezoekadres Voorstraat 47 3231 BE Brielle
Telefoonnummer :0181-410523
Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres :gbinfo@planet.nl
KvK-nummer: 24185343
BTW-identificatienummer : NL083110021.B01

Onze winkel

gbantennes-kantoor-Brielle

Shop (kantoor) in Voorstaat 47 Brielle

Tel: +31(0)622247606

Product toegevoegd aan verlanglijstje
Product toegevoegd om te vergelijken.

De webshop maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we onze diensten en uw ervaring op onze sites kunnen verbeteren.
Meer info: Privacyverklaring & Cookies